Aktuální informace
    - 2016/17    - 2013/14
    - 2015/16    - 2012/13
    - 2014/15    - 2011/12

Základní informace

Potřeby žáka v ŠD

Zájmové kroužky

Akce připravované
    - 2016/17    - 2013/14
    - 2015/16    - 2012/13
    - 2014/15    - 2011/12

Akce - vyhodnocení
    - 2016/17    - 2013/14
    - 2015/16    - 2012/13
    - 2014/15    - 2011/12

Projekty
    - 2016/17    - 2013/14
    - 2015/16    - 2012/13
    - 2014/15    - 2011/12

Spolupráce s rodiči

Vnitřní řád školní družiny (PDF)

Školní vzdělávací program družiny - ŠVP (PDF)


Google hledávání na tomto webu:

   

Základní informace
 


Provozní doba školní družiny

6.00 -  7.40  - ranní družina.
7.40 -  7.45  - odchod žáků s vychovatelkou do šatny školy.
11.45 -  16.30  - odchod žáků s vychovatelkou do družiny a odpolední činnost.

Vychovatelky přebírají žáky od třídních učitelů u šaten školy.
Rodiče žáky vyzvedávají ve 14.00 nebo až po 15.00 hodině, není tím narušována odpolední činnost ŠD.
Při menším počtu žáků ve ŠD v jednotlivých odděleních jsou žáci spojováni do jednoho oddělení, které je vyznačeno před vchodem do ŠD.

Odchod ze školní družiny

Žáci odchází ze školní družiny buď za doprovodu rodiče či jiné oprávněné osoby.
Sami mohou odejít pouze na základě písemné omluvenky.
Telefonické uvolňování není akceptováno!

Přijímací řízení

Do školní družiny jsou přednostně přijímáni z kapacitních důvodů žáci 1. a 2. tříd.

Ustanovení o platbách

Úplata za školní družinu ve školním roce činí 120 Kč za měsíc.
Výši úplaty může ředitel snížit nebo od úplaty osvobodit, jestliže:
a) účastník nebo jeho zákonný zástupce je příjemcem opakujících se dávek pomoci v hmotné nouzi podle zákona o pomoci v hmotné nouzi
b) účastníkovi nebo jeho zákonnému zástupci náleží zvýšení příspěvku na péči podle zákona o sociálních službách
c) účastník svěřený do pěstounské péče má nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte podle zákona o sociální podpoře a tuto skutečnost prokáže řediteli.
Úplatu za školní družinu je zákonný zástupce žáka povinen uhradit předem, a to nejpozději do 15. dne běžného měsíce.
Úplatu lze platit i jednorázově za delší období (čtvrtletí nebo celý školní rok).
Doporučené úhrady za školní družinu:
600,- Kč za 1. pololetí – splatno do 25.10.
600,- Kč za 2. pololetí – splatno do 15.2.
Zaplacená úplata se vrací pouze v případě, že je dítě zákonným zástupcem z docházky do školní družiny odhlášeno.
Pokud úplata za školní družinu není včas uhrazena, může ředitel školy rozhodnout o vyřazení žáka z družiny.

Důležitá upozornění

Za předměty, které do školy a školní družiny nepatří (drahé hračky, cennosti apod.) neručíme!
Je zakázáno nosit do školní družiny ostré či jiné předměty ohrožující zdraví a bezpečnost Vašich dětí!
V případě potřeby je možné, aby si žáci bezpečně uložili cennosti u paní vychovatelky.
Žáci, kteří budou ve školní družině zůstávat po 15.00 hod., si musí nosit svačinu a pití v plastových lahvích pro dodržování stravovacího a pitného režimu v odpoledních hodinách.
Žáci 2. a 3. tříd nebo jejich rodiče si každý měsíc vyzvedávají stravenky u okénka vedle vchodu do budovy školní jídelny a školní družiny a jednotlivé stravenky si nosí na každý oběd z domova sami. Rodiče prvňáčků si vyzvednou stravenky u okénka a odevzdají je vychovatelkám, které se o ně postarají.
Platba obědů se řídí dle Vnitřního řádu zařízení školního stravování.

Prosba rodičům

Pokud máte doma odložené hračky, či stavebnice ve slušném stavu a Vaše děti si již s nimi nehrají, mohly by posloužit a přinést radost celému kolektivu žáků ve školní družině. Také velmi uvítáme jakoukoliv formu sponzorské spolupráce.
Velmi prosíme rodiče o pomoc při zavazování bruslí v rámci kroužku bruslení.

Personální obsazení

Vedoucí vychovatelka: Eva Hrdá
Vychovatelky: Eva Zdrhová, Karolína Poláková, Naděžda Hubatá

Telefonický kontakt

601 358 284 (1. oddělení - pí. ved. vych. E. Hrdá)
734 633 208 (2. a 3. oddělení - pí. vych. E. Zdrhová a K. Poláková
725 986 065 (4. oddělení - pí. vych. N. Hubatá)

   

Aktuality

Vyhlášení nejlepších žáků školy

VIP výlet na Slovensko - 2. ročník - tentokrát Bratislava

ŠD: Vyhlídková jízda minivláčkem po Mariánských Lázních

ŠD: Vystoupení Divadla z bedny

ODHLÁŠENÍ OBĚDŮ NA ČERVEN 2019

Příběhy našich sousedů: 9 týmů; 3 školy; 4 týmy z Jihu; První tři místa: Škola JIH!!!

Návštěva žáků z Tirschenreuthu

ŠD: Lehkoatletické závodění

ŠD: Kuličkiáda

Návštěva Techmanie Plzeň

Aktuality 2018/2019
Aktuality 2017/2018
Aktuality 2016/2017
Aktuality 2015/2016
Aktuality 2014/2015
Aktuality 2013/2014
Aktuality 2012/2013
Aktuality 2011/2012
Aktuality 2010/2011

 
         
 

Za tuto stránku zodpovídá: E. Hrdá

    © Škola JIH Mariánské Lázně