Kontaktní údaje

Povinné informace dle zákona 106/1999 Sb. a Vyhlášky č. 442/2006 Sb.

Úřední hodiny

Zaměření výuky

Aktuální školní rok

Dokumenty školy

Školská rada

Ekotým

Školní poradenské pracoviště

Rada rodičů

Projekty školy

90 let školy JIH

Transparentní účet

GDPR


Google hledávání na tomto webu:

   

Kontaktní údaje
 

QR kód

Základní škola JIH, Mariánské Lázně, Komenského 459, příspěvková organizace
Komenského 459, 353 01 Mariánské Lázně
tel.: +420 353 612 008, +420 601 358 238
e-mail: s e k r e t a r i a t @ s k o l a j i h . c z
IČO: 47723505
dat. schránka: xhhmm66
číslo účtu: 78-2365050237/0100

QR kód

Mgr. Jaroslava Baumgartnerová
ředitelka školy
tel.: +420 353 311 172, +420 728 376 323
e-mail: r e d i t e l @ s k o l a j i h . c z

QR kód Mgr. Lubomíra Hrdonková
zástupce ředitele školy pro 1. stupeň
výchovná poradkyně pro 1. stupeň

tel.: +420 353 311 262
e-mail: z r @ s k o l a j i h . c z
QR kód Mgr. Jana Rygolová
zástupce ředitele školy pro 2. stupeň
tel.: +420 353 311 262
e-mail: z r @ s k o l a j i h . c z
QR kód

Bc. Jana Sedláková
ekonomka
tel.: +420 353 578 534
e-mail: e k o n o m @ s k o l a j i h . c z

QR kód

Eva Suková
hospodářka
tel.: +420 353 612 008, +420 601 358 238
e-mail: s e k r e t a r i a t @ s k o l a j i h . c z

QR kód

Marcel Katrňák
školník
tel.: +420 601 358 316
e-mail: s k o l n i k @ s k o l a j i h . c z
QR kód Mgr. Marie Hrůzová
výchovná a kariérová poradkyně pro 2. stupeň
e-mail: v p @ s k o l a j i h . c z
QR kód Mgr. Markéta Poláková
školní metodik prevence pro 1. stupeň
e-mail: s m p 1 s t @ s k o l a j i h . c z

QR kód

Ing. Renata Vojáčková
školní metodik prevence pro 2.stupeň
e-mail: m p s p j @ s k o l a j i h . c z
QR kód Mgr. et Mgr. Pavel Knížák
koordinátor informačních a komunikačních technologií
koordinátor školního vzdělávacího programu
e-mail: i c t @ s k o l a j i h . c z

QR kód

Alena Michálková
vedoucí školní jídelny
tel.: +420 353 612 024
e-mail: j i d e l n a @ s k o l a j i h . c z
číslo účtu: 3630331/0100

QR kód

Eva Hrdá
vedoucí školní družiny
tel.: +420 353 951 794 (1. - 3. oddělení - pí. vych. E. Hrdá, E. Zdrhová, K. Poláková)
tel.: +420 353 612 187 (4. oddělení - pí. vych. N. Hubatá)
e-mail: d r u z i n a @ s k o l a j i h . c z  
Adamcová Drahomírad a d a m c o v a @ s k o l a j i h . c z
Baldassarri Ivani b a l d a s s a r r i @ s k o l a j i h . c z
Bartošová Miroslavam b a r t o s o v a @ s k o l a j i h . c z
Baumgartnerová Jaroslavaj b a u m g a r t n e r o v a @ s k o l a j i h . c z
Bazalková Janaj b a z a l k o v a @ s k o l a j i h . c z
Bendová Danielad b e n d o v a @ s k o l a j i h . c z
Bledá Miroslavam b l e d a @ s k o l a j i h . c z
Cik Zdeněkz c i k @ s k o l a j i h . c z
Faměrová Pavlínap f a m e r o v a @ s k o l a j i h . c z
Fraňková Ivanai f r a n k o v a @ s k o l a j i h . c z
Gallová Zdeňka Mariez g a l l o v a @ s k o l a j i h . c z
Hamze-Kůtová Katrin Anuark h a m z e k u t o v a @ s k o l a j i h . c z
Holubová Miloslavam h o l u b o v a @ s k o l a j i h . c z
Hrdonková Lubomíral h r d o n k o v a @ s k o l a j i h . c z
Hrdá Evae h r d a @ s k o l a j i h . c z
Hrůzová Mariem h r u z o v a @ s k o l a j i h . c z
Hubatá Naděždan h u b a t a @ s k o l a j i h . c z
Hurtová Zdeňkaz h u r t o v a @ s k o l a j i h . c z
Kafka Vladimírv k a f k a @ s k o l a j i h . c z
Karlová Hanah k a r l o v a @ s k o l a j i h . c z
Klusáková Jaroslavaj k l u s a k o v a @ s k o l a j i h . c z
Knížák Pavelp k n i z a k @ s k o l a j i h . c z
Kohoutová Kristýnak k o h o u t o v a @ s k o l a j i h . c z
Koreisová Petrap k o r e i s o v a @ s k o l a j i h . c z
Kotoun Václavv k o t o u n @ s k o l a j i h . c z
Košařová Klárak k o s a r o v a @ s k o l a j i h . c z
Kubínová Máriam k u b i n o v a @ s k o l a j i h . c z
Kůtová Naděždan k u t o v a @ s k o l a j i h . c z
Mallá Eliškae m a l l a @ s k o l a j i h . c z
Mallá Šárkas m a l l a @ s k o l a j i h . c z
Merunka Karelk m e r u n k a @ s k o l a j i h . c z
Moucha Martinm m o u c h a @ s k o l a j i h . c z
Myslivcová Yvonay m y s l i v c o v a @ s k o l a j i h . c z
Mázdrová Hanah m a z d r o v a @ s k o l a j i h . c z
Niklová Milušem n i k l o v a @ s k o l a j i h . c z
Ošťádalová Dagmard o s t a d a l o v a @ s k o l a j i h . c z
Petruš Marekm p e t r u s @ s k o l a j i h . c z
Pirošíková Ludmilal p i r o s i k o v a @ s k o l a j i h . c z
Polanská Andreaa p o l a n s k a @ s k o l a j i h . c z
Poláková Karolinak p o l a k o v a @ s k o l a j i h . c z
Poláková Markétam p o l a k o v a @ s k o l a j i h . c z
Pospíšilová Lydiel p o s p i s i l o v a @ s k o l a j i h . c z
Rygolová Janaj r y g o l o v a @ s k o l a j i h . c z
Sadílek Romanr s a d i l e k @ s k o l a j i h . c z
Sentenská Ivai s e n t e n s k a @ s k o l a j i h . c z
Skácelová Ivai s k a c e l o v a @ s k o l a j i h . c z
Smutná Emiliee s m u t n a @ s k o l a j i h . c z
Šedinová Kateřinak s e d i n o v a @ s k o l a j i h . c z
Turková Nikolan t u r k o v a @ s k o l a j i h . c z
Vlasáková Helenah v l a s a k o v a @ s k o l a j i h . c z
Vojáčková Renatar v o j a c k o v a @ s k o l a j i h . c z
Zdrhová Evae z d r h o v a @ s k o l a j i h . c z
Ziemanová Kristýnak z i e m a n o v a @ s k o l a j i h . c z

   

Aktuality

Kampaň na ochranu vody - 3.A

Mariánskolázeňská zpívající fontána hraje a zpívá již 35 let

JÍDELNA - ŽÁCI 2.STUPNĚ

ŠKOLNÍ JÍDELNA

McDonald's Cup - Challenge pro žáky 1. - 9. třídy Tělesná výchova

Středověké pokrývky hlavy

Zápisové lístky pro vycházející žáky 5. a 9. tříd

Výtvarný projekt: Středověké pokrývky hlavy

ŠKOLNÍ JÍDELNA

ŠD: Jen krok k barevné pohádce - výtvarná soutěž

Aktuality 2020/2021
Aktuality 2019/2020
Aktuality 2018/2019
Aktuality 2017/2018
Aktuality 2016/2017
Aktuality 2015/2016
Aktuality 2014/2015
Aktuality 2013/2014
Aktuality 2012/2013
Aktuality 2011/2012
Aktuality 2010/2011

 
         
 

Za tuto stránku zodpovídá: J. Baumgartnerová

    © Škola JIH Mariánské Lázně