Google hledávání na tomto webu:

   

Volby do školské rady - oznámení
 

Školská rada je orgánem školy umožňující účast rodičů, zletilých žáků a pedagogických pracovníků a dalších partnerů školy na správě školy. Hlavním úkolem rady je posílení odpovědnosti vzdělávaných, resp. jejich zákonných zástupců za práci školy a zvýšení vlivu veřejnosti na chod a zpracování koncepčních záměrů školy.
Výzva k návrhu kandidátů:
Dne 25. září 2017 na shromáždění pedagogů a zákonných zástupců (třídní schůzky).
Kandidáty pro volby do školské rady může od tohoto dne navrhnout každý, a to v písemné podobě na adresu:
Mgr. František Kurka, ředitel školy
Základní škola JIH, Komenského 459, Mariánské Lázně

Návrh musí obsahovat:
název školy,
jméno, případně jména, příjmení a trvalý pobyt navrhovatele
jméno, případně jména, příjmení kandidátů, datum narození a obec, kde jsou přihlášeni k trvalému bydlišti,
podpis navrhovatele.

K návrhu musí být přiloženo vlastnoručně podepsané prohlášení kandidáta, že souhlasí se svou kandidaturou, že mu nejsou dány překážky volitelnosti ve smyslu volebního řádu, popřípadě tyto překážky pominou ke dni voleb.

Návrhy kandidátů pedagogů i zákonných zástupců je možno podávat do 3. října 2017, poté nelze navrhovat další kandidáty.
Seznam kandidátů z řad pedagogů a zákonných zástupců bude uveřejněn nejpozději 6.10.2014 na vývěsce školy a na webových stránkách školy www.skolajih.cz
Oprávněni volit členy rady jsou zákonní zástupci nezletilých žáků, zletilý žáci a pedagogičtí pracovníci.
Způsob volby:
Členy školské rady volí oprávněné osoby (zákonní zástupci žáků) a pedagogové tajným hlasováním, tj. vhozením upraveného hlasovacího lístku do volební urny, zapečetěné razítkem školy.
Místo a čas volby:
Pedagogičtí pracovníci mohou volit dne 20. října 2017 od 8 – 15 hodin.
Zákonní zástupci nezletilých žáků, např. za každou třídu jeden zástupce, mohou volit dne
20. října od 8 - 18 hodin.

V Mariánských Lázních dne 25. září 2017
Mgr. František Kurka
ředitel školy

(F. Kurka)

Volby.docx

   

Aktuality

OBĚDY VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ 10/2020

OBĚDY VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ 10/2020

Projekt Záchranář

ŠD: Exkurze do CHKO Slavkovský les – Naučná stezka Kladská

Projekt o Mariánských Lázních

Ekotým a Recyklohraní

Za podzimem do lesa 2. A

Výprava do Tajgy

Projektový den 4.A

Podzimní objevování

Aktuality 2020/2021
Aktuality 2019/2020
Aktuality 2018/2019
Aktuality 2017/2018
Aktuality 2016/2017
Aktuality 2015/2016
Aktuality 2014/2015
Aktuality 2013/2014
Aktuality 2012/2013
Aktuality 2011/2012
Aktuality 2010/2011

 
         
 

Za tuto stránku zodpovídá: F. Kurka    Stránka vytvořena: 25.09.2017

    © Škola JIH Mariánské Lázně